តើលោកអ្នកអាចជួយអ្វីខ្លះដល់ការរំឭកមេរៀនសម្រាប់ប្រឡងដល់កូនៗ?

on Thursday, 15 June 2017. Posted in Parenting Tips, Activities

អាថ៌កំបាំង​ក្នុង​ការ​ប្រឡង​បាន​ពិន្ទុ​ល្អ​នៅ​ក្នុង​ការ​ប្រឡង គឺ​ការ​ចេះ​រៀប​ចំ​ផែន​ការ។ អ្នក​អាច​ជួយ​កូនៗ​ដើម្បី​បង្កើត​ផែនការ​រំឭក​មេរៀន និង​វិធីសាស្ត្រ​រៀន​ដែល​អាច​ឱ្យ​ពួក​គេ​មាន​អារម្មណ៍​ចង់​រៀន។

estudiarconmihijo

គន្លឹះក្នុងការរៀបចំការរំឭកមេរៀន៖

  • រៀបចំកាលវិភាគរំឭកមេរៀនសម្រាប់មុខវិជ្ជានីមួយៗ
  • បំបែក​ពេល​រំឭក​មេរៀន​ជា​ផ្នែកៗ ដោយ​មាន​ពេល​សម្រាក​បន្តិច​នៅ​ចុង​ម៉ោង​នៃ​មុខ​វិជ្ជា
  • ត្រូវ​ប្រាកដ​ថា​កូន​របស់​អ្នក​មាន​សៀវភៅ និង​សម្ភារ​សិក្សា​គ្រប់គ្រាន់​សម្រាប់​រំឭក​មេរៀន
  • សរសេរ​កំណត់​ត្រា​ផ្សេងៗ​នៅ​លើ​ក្រដាស​សម្គាល់​តូចៗ​ដើម្បី​ទុក​ជា​សញ្ញាណ​រំឭក
  • ទិញ​សម្ភារ​សិក្សា​ថ្មី​ដូច​ជា​ប៊ិក​គូស​ចំណាំ និង​ប៊ិក​សរសេរ​ដើម្បី​ឱ្យ​ការ​រំឭក​មេរៀន​កាន់​តែ​គួរ​ឱ្យ​ចាប់​អារម្មណ៍​
  • ពិនិត្យ​មើល​កំណត់​ត្រា​ដែល​បាន​មក​ពី​រៀន​នៅ​សាលា​ជាមួយ​កូន​ខណៈ​ពេល​ដែល​ពួក​គេ​រំឭក​មេរៀន​នៃ​ប្រធាន​បទ​ណា​មួយ​
  • បង្កើតពេលឱ្យកូនអនុវត្តលើក្រដាសកិច្ចការ

ប្រភព៖ BBC

អត្ថបទដើម៖ Helping your child through exams

Leave a comment

Please login to leave a comment. Optional login below.

Learning Management System

LMS - Digital Curriculum Library

DCL Logo 03

Contact Us

Address

#168, Street 156
Phnom Penh, Cambodia 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Phone/Telegram: 095 712 165
 
Google Maps:
Contact Us

Contact Us

Early Childhood Education

Teacher Training

Teacher training for those who may wish to follow Liberty Education's  international preschool curriculum can be arranged by appointment. Please contact the school for more information.  LMS deployment is also available.