Is Your Child Ready for School?

តើកូនរបស់អ្នកអាចចូលរៀនបានហើយឬនៅ?

អត្ថប្រយោជន៍នៃការចាប់ផ្តើមដំបូង៖ ការអប់រំកុមារតូចនៅសាលាអន្តរជាតិ លីបឺធី

សម្រាប់កុមារតូចអំឡុងពេលដែលសំខាន់គឺចាប់ពីអាយុ 2ឆ្នាំកន្លះដល់ 5ឆ្នាំ, ដែលមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការរៀនសូត្រ និងការលូតលាស់ពេញមួយជីវិតឆាប់ចាប់បាន។នៅសាលាអន្តរជាតិ លីបឺធី,​ យើងយល់ច្បាស់ពីផលប៉ះពាល់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅនៃការអប់រំនៅដំណាក់កាលដំបូងនៃការអភិវឌ្ឍន៍របស់កុមារតូច។កម្មវិធីអប់រំកុមារតូចរបស់យើងត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីផ្តល់ឱ្យកូនរបស់អ្នកនូវការចាប់ផ្តើមដ៏ល្អបំផុតក្នុងជីវិត ដោយណែនាំពួកគេឱ្យរីករាយក្នុងការរៀនសូត្រនៅក្នុងបរិយាកាសសិក្សាដែលមានផាសុខភាព។

ready for school 1500X500 02 01

អក្ខរកម្ម និងគណិតវិទ្យាកម្រិតដំបូង៖ ការកសាងប្លុកជោគជ័យក្នុងការសិក្សា

ការ​ចាប់​ផ្ដើម​ការ​អប់រំ​នៅ​វ័យ​ក្មេង​គឺ​សំខាន់​ណាស់។ ការស្រាវជ្រាវគាំទ្រដល់ការណែនាំនៃអក្ខរកម្ម និងគណិតវិទ្យាកម្រិតដំបូង ដែលមិនត្រឹមតែមានប្រយោជន៍ច្រើនប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ការយល់ដឹង។ នៅសាលាអន្តរជាតិ លីបឺធី កម្មវិធីសិក្សារបស់យើងត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីណែនាំគោលគំនិតទាំងនេះក្នុងលក្ខណៈរីករាយ និងទាក់ទាញ ដោយធានាថាកុមារបង្កើតសេចក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់ការរៀនសូត្រតាំងពីដំបូង។ អក្ខរកម្មកម្រិតដំបូង បណ្តុះនូវចំណង់ចំណូលចិត្តសម្រាប់ការអាន និងការនិទានរឿង បង្កើនជំនាញវាក្យសព្ទ និងការយល់ដឹង។ ដូចគ្នានេះដែរ គណិតវិទ្យាកម្រិតដំបូងណែនាំគោលគំនិតជាមូលដ្ឋាននៃលេខ លំនាំ និងការដោះស្រាយបញ្ហា បង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំសម្រាប់បន្តការសិក្សានាពេលអនាគត។

បន្ថែមលើការសិក្សា៖ ទំនុកចិត្ត និងជំនាញសង្គម

ទោះជាយ៉ាងណា គុណសម្បត្តិនៃការចាប់ផ្តើមចូលរៀនមុនអាយុ ទទួលបានសមិទ្ធផលសិក្សាជាច្រើន។ កម្រិតថ្នាក់មត្តេយ្យសិក្សានៅលីបឺធី ផ្តល់ឱ្យកុមារនូវឱកាសពិសេសក្នុងការអភិវឌ្ឍទំនុកចិត្ត និងជំនាញសង្គមនៅក្នុងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធមួយ។ ការប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយមិត្តភ័ក្ត្រ ការចែករំលែក កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ និងការយល់ដឹងពីតម្លៃនៃមិត្តភាព គឺជាជំនាញដ៏សំខាន់ដែលកុមាររៀននៅក្នុងថ្នាក់រៀនរបស់យើង។ សង្គមភាវូបនីយកម្មនេះដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងភាពវៃឆ្លាតខាងផ្លូវអារម្មណ៍របស់ពួកគេ និងសមត្ថភាពក្នុងការស្វែងយល់ពីពិភពលោកជុំវិញពួកគេ។

ហេតុអ្វីសាលាលីបឺធីជាជម្រើសសម្រាប់ការអប់រំកុមារតូច?

ការជ្រើសរើសយកសាលាអន្តរជាតិ លីបឺធី សម្រាប់ការអប់រំដំបូងរបស់កូនអ្នកមានន័យថា ការជ្រើសរើសកម្មវិធីដែលផ្តល់តម្លៃដល់ការអភិវឌ្ឍន៍រួម។ អ្នកអប់រំដែលមានបទពិសោធន៍របស់យើង ប្តេជ្ញាផ្តល់នូវបរិយាកាសសិក្សាដែលកុមារគ្រប់រូបមានអារម្មណ៍ថាមានតម្លៃ យល់ និងរំភើបក្នុងការរៀន។ យើងជឿជាក់លើការចាប់យកសក្តានុពលតែមួយគត់របស់កុមារម្នាក់ៗ ដោយណែនាំពួកគេឱ្យឆ្លងកាត់ជំហានដំបូងរបស់ពួកគេក្នុងការអប់រំប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់ និងជំនាញ។

នៅសាលាអន្តរជាតិ លីបឺធី យើងមិនត្រឹមតែជួយកូនអ្នកសម្រាប់តែមកសាលារៀនប៉ុណ្ណោះទេ, យើងកំពុងជួយរៀបចំសម្រាប់ជីវិតពួកគេ។ ចូលរួមជាមួយយើង និងផ្តល់ឱ្យកូនរបស់អ្នកនូវការចាប់ផ្តើមដែលពួកគេសមនឹងទទួលបាន។

Is Your child ready for school?

The Head Start Advantage: Early Childhood Education at Liberty

In the pivotal early years of 2.5 to 5, the foundation for a lifetime of learning and growth is laid. At Liberty International School, we understand the profound impact early education has on a child's development. Our Early Childhood Education program is designed to give your child the best start in life by introducing them to the joys of learning in a nurturing environment.

Early Literacy and Math: Building Blocks for Academic Success

Beginning education at a young age is crucial. Research supports the introduction of early literacy and mathematics as not just beneficial but essential for cognitive development. At Liberty, our curriculum is tailored to introduce these concepts in a fun, engaging manner, ensuring that children develop a love for learning from the very start. Early literacy nurtures a passion for reading and storytelling, enhancing vocabulary and comprehension skills. Similarly, early mathematics introduces basic concepts of numbers, patterns, and problem-solving, establishing a strong foundation for future academic pursuits.

Beyond Academics: Confidence and Social Skills

However, the advantages of starting school early extend beyond academic achievements. Preschool at Liberty offers children the unique opportunity to develop confidence and social skills in a structured setting. Interacting with peers, sharing, cooperation, and understanding the value of friendship are all critical skills that children learn in our classrooms. This socialization plays a vital role in their emotional intelligence and ability to navigate the world around them.

Why Choose Liberty for Early Childhood Education?

Choosing Liberty International School for your child's early education means opting for a program that values holistic development. Our experienced educators are dedicated to fostering an environment where every child feels valued, understood, and excited to learn. We believe in tapping into each child's unique potential, guiding them through their first steps in education with care and expertise.

At Liberty, we're not just preparing your child for school; we're preparing them for life. Join us, and give your child the head start they deserve.

Learning Management System

LMS - Digital Curriculum Library

DCL Logo 03

Contact Us

Address

#168, Street 156
Phnom Penh, Cambodia 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Phone/Telegram: 095 712 165
 
Google Maps:
Contact Us

Contact Us

Early Childhood Education

Teacher Training

Teacher training for those who may wish to follow Liberty Education's  international preschool curriculum can be arranged by appointment. Please contact the school for more information.  LMS deployment is also available.