Academic Excellence and Holistic Development: The Heart of Liberty International School's Primary Curriculum

ឧត្តមភាពសិក្សា និងការអភិវឌ្ឍន៍រួម៖ បេះដូងនៃកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់បឋមសិក្សារបស់សាលាអន្តរជាតិ លីបឺធី

Academic Excellence For Blog 01

នៅសាលាអន្តរជាតិ លីបឺធី យើងមានមោទនភាពផ្តល់ជូននូវកម្មវិធីសិក្សាយ៉ាងម៉ត់ចត់ និងទូលំទូលាយ ដែលបំពេញតម្រូវការចម្រុះរបស់សិស្សថ្នាក់បឋមសិក្សារបស់យើង។ វិធីសាស្ត្ររបស់យើងត្រូវបានរចនាឡើងមិនត្រឹមតែដើម្បីចែកចាយចំណេះដឹងសំខាន់ៗប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងជំរុញការគិតប្រកបដោយការពិចារណា ការដោះស្រាយបញ្ហា និងការច្នៃប្រឌិត រៀបចំសិស្សឱ្យទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងពិភពលោកបច្ចុប្បន្នដែលរីកចម្រើនឥតឈប់ឈរនេះ។

មុខវិជ្ជាសិក្សាដ៏ទូលំទូលាយ និងចម្រុះ

កម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់បឋមសិក្សារបស់យើងគឺផ្អែកលើស្តង់ដារខ្ពស់តាមប្រព័ន្ធអប់រំរបស់អាមេរិក រចនាឡើងដើម្បីផ្តល់នូវទស្សនវិស័យសកល។ យើងមានផ្តោតលើមុខវិជ្ជាសំខាន់ៗដូចជា គណិតវិទ្យា អក្សរសាស្ត្រ វិទ្យាសាស្ត្រគ្រប់កម្រិត សិក្សាសង្គម និងប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោក ដែលធានាបាននូវលទ្ធផលសិក្សាដ៏ទូលំទូលាយ។ នៅក្នុងគណិតវិទ្យា សិស្សបង្កើតការយល់ដឹងស៊ីជម្រៅអំពីគោលគំនិត គំរូ មុខងារ និងទំនាក់ទំនង បង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំក្នុងការគិតបែបវិភាគ និងសមហេតុផល។​ អក្សរសាស្ត្រនៅសាលាអន្តរជាតិ លីបឺធី មិនមែនគ្រាន់តែរៀនភាសាអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះទេ វានិយាយអំពីការបណ្ដុះជំនាញទំនាក់ទំនងប្រកបដោយជំនាញ ទាំងការសរសេរ និងភាសានិយាយ និងលើកទឹកចិត្តឱ្យស្រលាញ់ការអាន និងការសរសេរ។

វិធីសាស្ត្របង្រៀនប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត

នៅសាលាអន្តរជាតិ លីបឺធី យើងមានវិធីសាស្ត្របង្រៀនថ្មីដែលល្អជាងការរៀនតាមបែបប្រពៃណី។ បុគ្គលិកអប់រំរបស់យើងប្រើយុទ្ធសាស្រ្តបង្រៀនអន្តរកម្ម និងសកម្មភាពចូលរួមជាច្រើន រួមទាំងការរៀនតាមគម្រោងបង្រៀន ការងារជាក្រុមរួមគ្នា និងមេរៀនដែលរួមបញ្ចូលបច្ចេកវិទ្យា។ វិធីសាស្ត្រនេះធានាថាការរៀនមិនត្រឹមតែមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងរីករាយ និងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថានភាពជីវិតពិតទៀតផង។

ផ្តល់ការគិតពិចារណា និងការដោះស្រាយបញ្ហា

ការគិតពិចារណា និងការដោះស្រាយបញ្ហាគឺជាស្នូលនៃកម្មវិធីសិក្សារបស់យើង។ យើងជំរុញសិស្សរបស់យើងឱ្យគិតដោយឯករាជ្យ វិភាគព័ត៌មាន និងស្វែងរកបញ្ហាពីមុំផ្សេងៗ។ តាមរយៈវិទ្យាសាស្ត្រ និងគណិតវិទ្យា សិស្សរៀនបង្កើតសម្មតិកម្ម ធ្វើការពិសោធន៍ និងវិភាគលទ្ធផល។ កម្មវិធីសិក្សារបស់យើងក៏រួមបញ្ចូលសកម្មភាពដែលតម្រូវឱ្យសិស្សអនុវត្តការរៀនសូត្ររបស់ពួកគេក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្តែង និងស្មុគស្មាញ ដោយរៀបចំពួកគេសម្រាប់បញ្ហាប្រឈមក្នុងការសិក្សា និងជីវិតនាពេលអនាគត។

ជំរុញការច្នៃប្រឌិត និងគំនិតថ្មីៗ

ការច្នៃប្រឌិតមិនមានតែចំពោះសិល្បៈប៉ុណ្ណោះទេ នៅសាលាអន្តរជាតិលីបឺធី វាជ្រាបចូលគ្រប់ទិដ្ឋភាពនៃកម្មវិធីសិក្សារបស់យើង។​​យើងលើកទឹកចិត្តសិស្សឱ្យបញ្ចេញគំនិតរបស់ពួកគេដោយសេរី ស្វែងយល់ពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេ និងបង្កើតដំណោះស្រាយប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត។ កម្មវិធីសិល្បៈ និងតន្ត្រី រួមបញ្ចូលជាមួយកម្មវិធីសិក្សារបស់យើង មិនមែនគ្រាន់តែជាការរៀនគូរ ឬច្រៀងប៉ុណ្ណោះទេ វានិយាយអំពីការលើកទឹកចិត្តដល់ការបញ្ចេញមតិផ្ទាល់ខ្លួន ការឱ្យតម្លៃលើវប្បធម៌ និងការអភិវឌ្ឍន៍ផ្នត់គំនិតច្នៃប្រឌិត។

ការវាយតម្លៃបន្ត និងមតិកែលម្អ

សរុបមក កម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់បឋមសិក្សានៅសាលាអន្តរជាតិ លីបឺធី គឺលើសពីកម្មវិធីសិក្សាមូលដ្ឋាន។ វាជាដំណើរដែលរៀបចំសិស្សសម្រាប់ជីវិតសិក្សា និងជោគជ័យទៅអនាគត។ ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើងគឺផ្តល់ភាពម៉ត់ចត់ក្នុងការសិក្សា រួមជាមួយនឹងការផ្តោតអារម្មណ៍លើការគិតពិចារណា ការដោះស្រាយបញ្ហា និងការច្នៃប្រឌិត ធានាថាសិស្សរបស់យើងមិនត្រឹមតែត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងក្នុងការសិក្សាបន្ទាប់ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងត្រូវបានរៀបចំខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីក្លាយជាអ្នកដឹកនាំ និងអ្នកច្នៃប្រឌិតនៅថ្ងៃស្អែកផងដែរ។

 

Academic Excellence and Holistic Development: The Heart of Liberty International School's Primary Curriculum

At Liberty International School (LIS), we pride ourselves on offering an academically rigorous and comprehensive curriculum that caters to the diverse needs of our primary school students. Our approach is designed to not only impart essential knowledge but also to foster critical thinking, problem-solving, and creativity, preparing students for success in today's fast-paced and ever-changing world.

Comprehensive and Diverse Academic Subjects

Our primary school curriculum is grounded in the high standards of the American education system, tailored to provide a global perspective. We cover core subjects such as Mathematics, Language Arts, Science for all levels, Social Studies, and World History, ensuring a well-rounded academic exposure. In Mathematics, students develop a deep understanding of concepts, patterns, functions, and relationships, establishing a strong foundation in analytical and rational thinking. Language Arts at LIS is not just about learning English; it’s about cultivating proficient communication skills, both written and verbal, and encouraging a lifelong passion for reading and writing.

Innovative Teaching Methods

At LIS, we believe in a teaching methodology that goes beyond traditional rote learning. Our educators employ a variety of interactive and engaging teaching strategies, including project-based learning, collaborative group work, and technology-integrated lessons. This approach ensures that learning is not only effective but also enjoyable and relevant to real-life situations.

Nurturing Critical Thinking and Problem-Solving

Critical thinking and problem-solving are at the core of our curriculum. We challenge our students to think independently, analyze information, and approach problems from various angles. Through science and mathematics, students learn to formulate hypotheses, conduct experiments, and analyze results. Our curriculum also includes activities that require students to apply their learning in practical and often complex scenarios, preparing them for future academic and life challenges.

Fostering Creativity and Innovation

Creativity is not confined to the arts at LIS; it permeates every aspect of our curriculum. We encourage students to express their ideas freely, explore their interests, and develop innovative solutions. Our Arts & Music program, integral to our curriculum, is not just about learning to draw or sing; it's about encouraging personal expression, cultural appreciation, and the development of an innovative mindset.

Continuous Assessment and Feedback

In summary, the international primary curriculum at Liberty International School is more than just an academic program. It is a journey that prepares students for a lifetime of learning and success. Our commitment to academic rigor, combined with our focus on critical thinking, problem-solving, and creativity, ensures that our students are not just ready for the next academic challenge but are also equipped to become the leaders and innovators of tomorrow.

Learning Management System

LMS - Digital Curriculum Library

DCL Logo 03

Contact Us

Address

#168, Street 156
Phnom Penh, Cambodia 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Phone/Telegram: 095 712 165
 
Google Maps:
Contact Us

Contact Us

Early Childhood Education

Teacher Training

Teacher training for those who may wish to follow Liberty Education's  international preschool curriculum can be arranged by appointment. Please contact the school for more information.  LMS deployment is also available.