Preparing Our Children for the Jobs of Tomorrow: The Essential Skills for a Changing World

ការរៀបចំកូនៗរបស់យើងសម្រាប់ការងារនៅថ្ងៃស្អែក៖ ជំនាញសំខាន់ៗសម្រាប់ពិភពលោកនាពេលអនាគត

នៅក្នុងពិភពលោកដែលវិវត្តន៍ទៅមុខឥតឈប់ឈរ អនាគតនៃវិស័យការងារឈានទៅមុខជានិច្ច។ ក្នុងនាមជាឪពុកម្តាយ ជារឿងសំខាន់ណាស់ក្នុងការរៀបចំឱ្យកូនរបស់យើងអោយសិក្សានូវជំនាញដែលពួកគេនឹងត្រូវការប្រើ ដើម្បីឈានមុខគេក្នុងការងារនាពេលអនាគត។ ចំណុចសំខាន់នៃការរៀបចំនេះមានបីផ្នែកសំខាន់ៗ៖ ជំនាញភាសាអង់គ្លេស ជំនាញកុំព្យូទ័ររឹងមាំ និងការអភិវឌ្ឍជំនាញទន់បានយ៉ាងល្អ។

 

Cover_Trial_1.png

 អំណាចនៃភាសាអង់គ្លេសនៅក្នុងពិភពលោកសាកលភាវូបនីយកម្ម

ភាសាអង់គ្លេស​មិនគ្រាន់តែជាភាសាសម្រាប់ទាក់ទងគ្នាតែប៉ុណ្ណោះទេ; វាជាលិខិតឆ្លងដែនសកល។ ជាមួយនឹងពិភពលោកដែលពោរពេញដោយការទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមក ភាសាអង់គ្លេសជាភាសាទូទៅ និងជាសកលនៃជំនួញពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ បច្ចេកវិទ្យា ការអប់រំ និងអាហារូបករណ៍ផ្សេងៗ។ ជំនាញភាសាអង់គ្លេសមិនគ្រាន់តែបើកឱកាសការងារជាសកលប៉ុណ្ណោះទេ វាក៏ផ្តល់នូវការចូលទៅកាន់ឃ្លាំងដ៏ធំនៃចំណេះដឹង ដែលភាគច្រើនមានជាភាសាអង់គ្លេស។ ជំនាញភាសានេះផ្តល់អំណាចដល់កុមារក្នុងការប្រាស្រ័យទាក់ទង សហការ និងប្រកួតប្រជែងជាសកល។

 ជំនាញកុំព្យូទ័រ៖ អក្ខរកម្មថ្មី

នៅក្នុងយុគសម័យឌីជីថល ជំនាញកុំព្យូទ័រគឺស្រដៀងនឹងអក្ខរកម្មមូលដ្ឋាន។ ចាប់ពីការសរសេរកូដរហូតដល់ការវិភាគទិន្នន័យ ចំណេះដឹងផ្នែកឌីជីថលគឺត្រូវតែមាននៅក្នុងទីផ្សារការងារទំនើប។ សិស្សរបស់យើងត្រូវការមានផាសុកភាពជាមួយបច្ចេកវិទ្យា មិនត្រឹមតែធ្វើជាអ្នកប្រើប្រាស់ប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែគឺជាអ្នកបង្កើត និងអ្នកច្នៃប្រឌិត។ ការយល់ដឹងអំពីពិភពឌីជីថលនឹងអាចឱ្យពួកគេឈានមុខគេក្នុងភាពជឿនលឿននៃបច្ចេកវិទ្យា មិនថានៅក្នុងផ្នែកបញ្ញាសិប្បនិមិត្ត មនុស្សយន្ត ឬវិស័យផ្សេងទៀតដែលនឹងកំណត់អនាគតរបស់យើង។

 សារៈសំខាន់ដែលមិនអាចប្រកែកបាននៃជំនាញទន់

ខណៈពេលដែលចំណេះដឹងផ្នែកបច្ចេកទេសមានសារៈសំខាន់ សារៈសំខាន់នៃជំនាញទន់ក៏មិនអាចមើលរំលងបាន។ ជំនាញដូចជាការគិតត្រិះរិះពិចារណា ការច្នៃប្រឌិត ការប្រាស្រ័យទាក់ទង និងការសហការ គឺជាអ្វីដែលនឹងធ្វើឱ្យសិស្សរបស់យើងមានភាពខុសគ្នានៅក្នុងទីផ្សារការងារដែលមានការប្រកួតប្រជែង។ ជំនាញទាំងនេះអាចឱ្យពួកគេចេះបត់បែនក្នុងបរិយាកាសការងារដ៏ស្មុគស្មាញ ការដឹកនាំដោយការយល់ចិត្ត និងការបង្កើតថ្មីជាបន្តបន្ទាប់សាលាអន្តរជាតិ លីបឺធី: ការផ្តល់ការសិក្សានាពេលអនាគត

នៅសាលាអន្តរជាតិ លីបឺធី យើងយល់ពីសារៈសំខាន់នៃជំនាញទាំងនេះ ហើយបញ្ចូលវាទៅក្នុងវិធីសាស្រ្តអប់រំរួមរបស់យើង។ យើងដាក់មូលដ្ឋានគ្រឹះលើភាសា និងគណិតវិទ្យា ដោយធានាថាសិស្សរបស់យើងមិនត្រឹមតែស្ទាត់ជំនាញប៉ុណ្ណោះទេ ថែមទាំងមានផាសុកភាព និងទំនុកចិត្តលើសមត្ថភាពរបស់ពួកគេផងដែរ។ បរិយាកាសសិក្សារបស់យើង ជំរុញឱ្យមានសេចក្តីស្រឡាញ់ការរៀនសូត្រ លើកទឹកចិត្តសិស្សឱ្យស្វែងយល់ សួរសំណួរ និងច្នៃប្រឌិត។

នៅពេលយើងរៀបចំសិស្សរបស់យើងអោយចេះដោះស្រាយបញ្ហា និងស្គាល់ឱកាស សម្រាប់អនាគតដែលមើលមិនឃើញ សាលាអន្តរជាតិ លីបឺធី ឈរជាសញ្ញានៃការអប់រំដ៏ទូលំទូលាយ ដោយធានាថាពួកគេមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រឿងដែលកើតឡើងនាពេលខាងមុខ។ ចូលរួមជាមួយពួកយើងក្នុងការបង្កើតអនាគតមួយដែលជួយកូនៗរបស់យើងទទួលបានដោយចំណេះដឹង ជំនាញ និងទំនុកចិត្ត។

 

Preparing Our Children for the Jobs of Tomorrow: The Essential Skills for a Changing World

In an ever-evolving world, the future of work is constantly reshaping itself. As parents, it's crucial to equip our children with the skills they'll need to thrive in the jobs of tomorrow. At the heart of this preparation are three key areas: proficiency in English, robust computer skills, and well-developed soft skills.

The Power of English in a Globalized World

English is more than a language; it's a global passport. With the world becoming increasingly interconnected, English stands as the lingua franca of international business, technology, and academia. Mastering English doesn’t just open up global job opportunities; it also provides access to a vast repository of knowledge, much of which is available predominantly in English. This linguistic skill empowers our children to communicate, collaborate, and compete on a global stage.

 Computer Skills: The New Literacy

In the digital age, computer skills are akin to basic literacy. From coding to data analysis, digital literacy is a must-have in the modern job market. Our children need to be comfortable with technology, not just as users but as creators and innovators. Understanding the digital world will enable them to be at the forefront of technological advancements, be it in artificial intelligence, robotics, or any other field that will shape our future.

 The Undeniable Importance of Soft Skills

While technical know-how is essential, the importance of soft skills cannot be overstated. Skills like critical thinking, creativity, communication, and collaboration are what will set our children apart in a competitive job market. These skills enable them to navigate complex work environments, lead with empathy, and innovate continuously.

 Liberty International School: Nurturing the Future

At Liberty International School, we understand the importance of these skills and incorporate them into our holistic education approach. We lay the foundations in languages and mathematics, ensuring our students are not just proficient but also comfortable and confident in their abilities. Our nurturing environment fosters a love for learning, encouraging students to explore, question, and innovate.

 As we prepare our children for the unknown challenges and opportunities of the future, Liberty stands as a beacon of comprehensive education, ensuring they are well-equipped for whatever lies ahead. Join us in shaping a future where our children lead with knowledge, skills, and confidence.

Learning Management System

LMS - Digital Curriculum Library

DCL Logo 03

Contact Us

Address

#168, Street 156
Phnom Penh, Cambodia 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Phone/Telegram: 095 712 165
 
Google Maps:
Contact Us

Contact Us

Early Childhood Education

Teacher Training

Teacher training for those who may wish to follow Liberty Education's  international preschool curriculum can be arranged by appointment. Please contact the school for more information.  LMS deployment is also available.