From Play to Progress - Why Preschool Matters

ការបើកនៅសក្ដានុពល៖ ​ឥទ្ធិពលនៃការអប់រំនៅមត្តេយ្យសិក្សា

1Important of premaryschool

មត្តេយ្យសិក្សា៖ ជាកន្លែងដែលចិត្តបោះជំហានឆ្ពោះទៅមុខ

នៅពេលដែលនិយាយពីការបណ្ដុះបណ្ដាលកុមារការធ្វើដំណើរជារឿយៗចាប់ផ្ដើមដ៏យូរមុនពេលដែលពួកគេឈានជើងចូលថ្នាក់រៀនជាផ្លូវការ។មូលដ្ឋានគ្រឺះសម្រាប់ការសិក្សានិងការអភិវឌ្ឍន៍ពេញមួយជីវិតត្រូវបានដាក់ក្នុងឆ្នាំដំបូងសំខាន់ៗទាំងនោះ។ នេះគឺជាកន្លែងដែលការអប់រំមត្តេយ្យសិក្សាឈានជើងចូលដោយផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដែលកំណត់អនាគតរបស់កុមារតាមរបៀបដ៏អស្ចារ្យ។

កម្មវិធីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍នៃជំនាញរបស់កុមារចំពោះការជោគជ័យនៅក្នុងនិង​ខាងក្រៅសាលា

សាលាមត្តេយ្យសិក្សាមិនមែនគ្រាន់តែជាកន្លែងសម្រាប់ធ្វើអោយកុមាររវល់នោះទេ។វាជាបរិយាកាសដែលបណ្ដុះបណ្ដាលសមត្ថភាពបញ្ញាផ្លូវចិត្តផ្លូវអារម្មណ៍និងសង្គមនៅក្នុងកុមារ។នេះគឺជាទិដ្ឋភាពមួយចំនួននៃសារៈសំខាន់នៃរបស់វា៖

  1. 1.ការអភិវឌ្ឍន៍ សង្គមនិងអារម្មណ៍៖ នៅក្នុងសាលាមត្តេយ្យសិក្សាកុមាររៀនប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយមិត្តភក្តិ និងមនុស្សពេញវ័យនៅខាងក្រៅរង្វង់គ្រួសាររបស់ពួកគេ។ បទពិសោធន៍នេះជួយពួកគេអភិវឌ្ឍជំនាញសង្គមសំខាន់ៗដូចជាការចែករំលែក ការយល់ចិត្ត និងការជួយការងារជាក្រុម។ វាគឺជាជំហានដំបូងឆ្ពោះទៅមុខដំបូងក្នុងការកសាងមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឺងមាំ។
  2. 2.ជំនាញទំនាក់ទំនង៖ ខណៈដែលកុមារចាប់ផ្ដើមរៀនភាសានៅផ្ទះ សាលាមត្តេយ្យផ្ដល់នូវបរិយាកាសសម្បូរបែបគឺការកំណត់នូវការលើកទឹកចិត្ត និងការគាំទ្រការអភិវឌ្ឍន៍ភាសា។ តាមរយៈសកម្មភាពដូចជាការ និទានរឿង និងការពិភាក្សាជាក្រុមកុមារពង្រីងពាក្យពិបាករបស់ពួកគេ និងបង្កើតជំនាញទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេ។
  3. ការសម្របសម្រួលរាងកាយ៖ ការរត់ លោត​ គូសគំនូរ និងចំណង់ចំណូលចិត្ត សាលាមត្តេយ្យសិក្សាផ្ដល់នូវសកម្មភាពលំហាត់ប្រាណជាច្រើនដែលលើកកម្ពស់ការសម្របសម្រួលដល់ ដៃ ភ្នែក និងត្រូវការចនលនារាងកាយទាំងមូលនិងពាក់ព័ន្ធនឺងសាច់ដុំធំនៃរាងកាយដើម្បីបំពេញមុខងារប្រចាំថ្ងៃ។
  4. ការចង់ដឹង ចង់ឃើញនិងការចង់សូរនាំ៖ ជាធម្មតា កុមារតូចៗមានការចង់ដឹង និងបរិយាកាសដែលជំរុញពួកគេអោយស្វែងរក ពិសោធន៍ និងការសួរនាំសំណួរ។ នេះគឺជាការចង់ដឹងចង់ឃើញនេះ គឺជាការបម្រើ ការតស៊ូ សមិទ្ធផល ទំនួលខុសត្រូវ និងភាពចិត្តល្អ។ សម្រាប់ការសិក្សាពេញមួយជីវិត។
  5. ភាពរីកចម្រើននៃការយល់ដឹង៖ សាលាមត្តេយ្យណែនាំកុមារអោយគិតជានិមត្តរូបដែលអាចអោយពួកគេតំណាងអោយវត្ថុនិងសកម្មភាពផ្លូវចិត្ត។ នេះជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ការត្រេះរិះពិចារណានិងសមត្ថភាពដោះស្រាយបញ្ហា។

ផលចំណេញរយៈពេលវែង

​គុណសម្បត្តិនៃការអប់រំមត្តេយ្យសិក្សាប្រកបដោយគុណភាពលាតសន្ធឹងលើសពីឆ្នាំដំបូងទាំងនោះ។កុមារដែលបានចូលរៀននៅមត្តេយ្យសិក្សាតែងតែត្រៀមខ្លួនបានប្រសើរជាងមុនសម្រាប់សាលាបឋមសិក្សាដោយមានជំនាញសង្គមប្រសើរឡើង និងបញ្ហាអាកប្បកិរិយាតិចជាងមុន។ ពួកគេមានទំនោរធ្វើអោយការសិក្សាបានល្អជាងមុននិងបង្ហាញទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងខ្ពស់ជាងមុន។

ហេតុអ្វីបានជាមត្តេយ្យសិក្សាមានសារៈសំខាន់

​ ការអប់រំមត្តេយ្យសិក្សាមិនមែនគ្រាន់តែអំពីការសិក្សាប៉ុណ្ណោះទេ។វាគឺជាការជំរុញអោយមានការស្រឡាញ់ចំពោះការរៀនសូត្រ។វាជាការនិយាយអំពីការបំពាក់​​កុមារជាមួយ​​ឧបករណ៍ដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីរុករកពិភពលោកដែលកាន់តែស្មុគស្មាញ។ វាគឺជាការផ្ដល់អោយពួកគេនូវភាពជឿជាក់និងដេញតាមក្ដីស្រមៃរបស់ពួកគេ។

ដូច្នេះ ​ឪពូកម្ដាយទាំងឡាយនៅពេលដែលអ្នកកំពុងពិចារណាអំពីដំណើរនៃការអប់រំរបស់កូនអ្នក​ សូមចងចាំថា មត្តេយ្យសិក្សាមិនត្រូវរំលងឡើយ។ វាគឺជាដំណើរជំហានដំបូងក្នុងការផ្សងព្រេងពេញមួយជីវិតនៃការសូតលាស់និងការរកឃើញ។ជំនាញនិងគុណតម្លៃដែលបានបញ្ចូលក្នុងកំឡុងឆ្នាំដំបូងទាំងនេះនឺងបន្តតម្រង់ផ្លូវកូនរបស់អ្នកៗនិងចាប់ផ្ដើមសម្គាល់ថាពួកគេកំពុងដឹកនាំខ្លួននៅក្នុងទិសណាមួយដែលពួកគេជ្រើសរើស។

វិនិយោគអនាគតកូនរបស់អ្នកចាប់ផ្ដើមជាមួយនិងមត្តេយ្យសិក្សា

Unlocking the Potential: The Power of Preschool Education

Preschool: Where Little Minds Take Giant Steps

When it comes to a child's education, the journey often begins long before they step into a formal classroom. The foundation for lifelong learning and development is laid during those crucial early years. This is where preschool education steps in, offering a host of benefits that can shape a child's future in remarkable ways.

Building Blocks of Development

Preschool is not just a place to keep children busy; it's a dynamic environment that nurtures holistic growth. Here are some key aspects of its importance:

  1. Social and Emotional Development: In preschool, children learn to interact with their peers and adults outside their family circle. This experience helps them develop crucial socialskills like sharing, empathy, and teamwork. It's the first step towards building a strong emotional foundation.
  2. Communication Skills: While kids start learning language at home, preschool provides a rich linguistic environment. Through activities like storytelling and group discussions, children expand their vocabulary and enhance their communication skills.
  3. Physical Coordination: Running, jumping, painting, and crafting – preschool offers a range of physical activities that promote hand-eye coordination and fine and gross motor skills. These are vital for a child's physical development.
  4. Curiosity and Inquiry: Preschoolers are naturally curious, and the environment encourages them to explore, experiment, and ask questions. This inquisitiveness is the spark for lifelong learning.
  5. Cognitive Growth: Preschool introduces children to symbolic thought, enabling them to mentally represent objects and actions. This lays the groundwork for critical thinking and problem-solving abilities.

Long-Term Benefits

The advantages of a quality preschool education extend far beyond those early years. Children who have attended preschool are often better prepared for elementary school, with improved social skills and fewer behavioral issues. They tend to perform better academically and exhibit higher self-confidence.

Why Preschool Matters

Preschool education isn't just about academics; it's about fostering a love for learning. It's about equipping children with the tools they need to navigate an increasingly complex world. It's about giving them the confidence to pursue their dreams.

So, parents, when you're considering your child's educational journey, remember that preschool is not to be skipped. It's the first step in a lifelong adventure of growth and discovery. The skills and values instilled during these early years will continue to shape your child's path, opening doors to endless possibilities.

Invest in your child's future – start with preschool.

In the end, it's not just about where they go; it's about who they become.

 

 

Learning Management System

LMS - Digital Curriculum Library

DCL Logo 03

Contact Us

Address

#168, Street 156
Phnom Penh, Cambodia 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Phone/Telegram: 095 712 165
 
Google Maps:
Contact Us

Contact Us

Early Childhood Education

Teacher Training

Teacher training for those who may wish to follow Liberty Education's  international preschool curriculum can be arranged by appointment. Please contact the school for more information.  LMS deployment is also available.