Cultivating a Growth Mindset in the Midst of Global Shifts

ការទទួលយកការផ្លាស់ប្ដូរ៖ ការបណ្ដុះផ្នត់គំនិតរីកចម្រើននៅក្នុងពាក់កណ្ដាលនៃការផ្លាស់ប្ដូរសកល

Embracing Changes LISs Blog

នៅក្នុងពិភពលោកដែលមានការវិវត្តន៍យ៉ាងឆាប់រហ័សនាពេលបច្ចុប្បន្នការផ្លាស់ប្ដូរគឺជាការកែសំរួលតែមួយគត់។ ពីភាពជឿនលឿននៃបច្ចេកវិទ្យាដល់ការផ្លាស់ប្ដូរបទដ្ឋានសង្គមទិដ្ឋភាពពិភពលោកស្ថិតក្នុងស្ថានភាពប្រែប្រួល។ ក្នុងនាមជា​ឪពុកម្ដាយ និងអ្នកអប់រំ សំណួរកើតឡើង៖ តើយើងអាចរៀបចំកូនរបស់យើងដើម្បីស្វែងរកនូវអ្វីមួយដែលមិនអាចទាយជាមុនដោយរបៀបណា? ចម្លើយគឺនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតអោយរីកចម្រើន។

ផ្នត់គំនិតរីកចម្រើន៖ និយមន័យមួយ

ផ្នត់គំនិតរីកចម្រើន ចំណុចស្នូលរបស់វាគឺការផ្ដោតលើការជឿថា សមត្ថភាព និងភាពវៃឆ្លាតអាចត្រូវបានអភិវឌ្ឍន៍តាមរយៈការលះបង់និងការខិតខំប្រឹងប្រែង។ វាផ្ទុយស្រឡះជាមួយនិងការកែសម្រួលផ្នត់គំនិត ដែលបង្ហាញថាចរិករបស់យើងពីកំណើតនិងមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរបាន។ កុមារដែលមានផ្នត់គំនិតរីកចម្រើនអាចចាត់ទុកបញ្ហាប្រឈមជា​ឳកាសដើម្បីរៀននិងរីកចម្រើនជាជាងឧបសគ្គដែលមិនអាចជៀសបាន។ ពួកគេយល់ថាការប្រឹងប្រែងគឺជាផ្លូវទៅកាន់ភាពជាម្ចាស់ការ មិនមែនគ្រាន់តែជាភាពជោគជ័យភ្លាមៗនោះទេ។

តួនាទីនៃការអប់រំក្នុងការជំរុញផ្នត់គំនិតរីកចម្រើន

   សាលាអន្តរជាតិលីបឺធី ទទួលស្គាល់លើវិធីសាស្ត្រសិក្សារបស់កុមារដែលជះ​ឥទ្វិពលយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ផ្នត់គំនិត។ យើងបានបង្កើតគោលការណ៍នៃផ្នត់គំនិតរីកចម្រើនទៅក្នុងគ្រប់ផ្នែកនៃកម្មវិធីសិក្សារបស់យើង។

អត្ថប្រយោជន៍រយៈពេលវែងនៃផ្នត់គំនិតរីកចម្រើន

គុណសម្បត្តិនៃការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នត់គំនិតរីកចម្រើន ពង្រឹងការកើនឡើងនៃធនធាន។ កុមារដែលទទួលយកផ្នត់គំនិតនេះត្រូវបានផ្ដល់អោយកាន់តែប្រសើរឡើងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមក្នុងពិភពពិតដោយភាពអត់ធ្មត់និងការសម្របខ្លួន។ ពួកគេក្លាយជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាដ៏ជំនាញដោយចាត់ទុកការបរាជ័យជាឧបសគ្គបណ្ដោះអាសន្ន ជាជាងបរាជ័យជាអចិន្ត្រៃយ៍។ នៅពេលពួកគេផ្លាស់ប្ដូរទៅ ភាពពេញវ័យ បុគ្គលទាំងនោះនៅតែជាប្ដេជ្ញាចិត្តក្នុងការរៀនសូត្រពេញមួយជីវិត ដោយបន្ដស្វែងរក​ឳកាសដើម្បីបង្កើនជំនាញនិងចំណេះដឹងរបស់ពួកគេ។ លើសពីនេះទៅទៀតដោយមានផ្នត់គំនិតរីកចម្រើនជាត្រីវិស័យ ពួកគេបង្កើនយន្តការទប់ស្កាត់ដ៏រឹងមាំដែលពួកគេអាចទប់ទល់និងព្យុះដែលជៀសមិនរួចក្នុងជីវិតប្រកបដោយភាពរីករាយ និងសុខដុមរមនា។

គន្លឹះជាក់ស្ដែងសម្រាប់​ឪពុកម្ដាយ៖ ការបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នត់គំនិតរីកចម្រើននៅផ្ទះ

​ឪពុកម្ដាយដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបង្កើតផ្នត់គំនិតរបស់កុមារ។ នេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលអាចអនុវត្តបានមួយចំនួន ដើម្បីជំរុញផ្នត់គំនិតរីកចម្រើននៅក្នុងកូនរបស់អ្នក៖

  • ជំរុញការចង់ដឹងចង់ឃើញ៖ អបអរសាទរការចង់ដឹងចង់ឃើញកូនរបស់អ្នក។ នៅពេលដែលពួកគេសួរសំណួរ ចូលរួមក្នុងការពិភាក្សានិងស្វែងរកប្រធានបទជាមួយគ្នា។
  • ផ្ដោតទៅលើការខិតខំប្រឹងប្រែងលើសពីលទ្ធផល៖ ជំនួសអោយការនិយាយថា “កូនជាសិល្បករពីកំណើត” សូមព្យាយាម “យើងអាចឃើញការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កូនក្នុងការគូសនោះ”។ សូមប្រាប់យើងអំពីវា។
  • គំរូនៃផ្នត់គំនិតរីកចម្រើន៖ ចែករំលែងរឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកនិងរបៀបដែលអ្នកយកឈ្នះលើពួកគេ។ អនុញ្ញាតអោយកូនរបស់អ្នកមើលឃើញថា ការរៀនសូត្រនិងការលូតលាស់គឺជាដំណើរជីវិត។
  • ផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តដល់ការប្រកួតប្រជែង៖ ផ្ដល់អោយនូវល្បែងផ្គុំ ហ្គេម និងសកម្មភាពដែលជំរុញកូនរបស់អ្នកចេញពីតំបន់ផាសុខភាពរបស់ពួកគេ។ អបអរសាទរដល់ការតស៊ូរបស់ពួកគេ បើទោះប្បីជាពួកគេមិនទាន់រកឃើញនូវដំណោះស្រាយភ្លាមៗក៏ដោយ។

សេចក្ដីសន្និដ្ឋាន

នៅក្នុងពិភពលោកដែលកំណត់ដោយការផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរីកចម្រើនមិនមែនជាភាពប្រណិតទៀតទេ វាគឺជាភាពចាំបាច់។ តាមរយៈការបណ្ដុះផ្នត់គំនិតនៅក្នុងកូនៗរបស់យើង យើងបានផ្ដល់អោយពួកគេនូវឧករណ៍ដើម្បីអភិវឌ្ឍបានល្អគ្រប់កាលៈទេសៈ។ ក្នុងនាមជា​ឪពុកម្ដាយ និងជាអ្នកអប់រំការសហការរបស់យើងមានសារៈសំខាន់ណាស់។ រួមគ្នា យើងអាចធានាថាមនុស្សជំនាន់ក្រោយមិនត្រឹមតែសម្របខ្លួនទៅនិងការផ្លាស់ប្ដូរប៉ុណ្ណោះទេ​ ប៉ុន្តែថែមទាំងកំណត់វាឡើង និងបង្កើតអនាគតដ៏ភ្លឹស្វាងសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាផងដែរ។

 

Embracing Change: Cultivating a Growth Mindset in the Midst of Global Shifts

In today's rapidly evolving world, change is the only constant. From technological advancements to shifting societal norms, the global landscape is in a state of flux. As parents and educators, the question arises: How can we prepare our children to navigate this unpredictable terrain? The answer lies in cultivating a growth mindset.

The Growth Mindset: A Definition
At its core, a growth mindset revolves around the belief that abilities and intelligence can be developed through dedication and hard work. It contrasts starkly with a fixed mindset, which posits that our traits are innate and unchangeable. Children with a growth mindset view challenges as opportunities to learn and grow, rather than as insurmountable obstacles. They understand that effort is a pathway to mastery, not just an immediate success.

The Role of Education in Fostering a Growth Mindset
Liberty International School recognizes the profound impact of mindset on a child's approach to learning. We've woven the principles of a growth mindset into every facet of our curriculum.

The Long-Term Benefits of a Growth Mindset
The advantages of nurturing a growth mindset extend far beyond the classroom walls. Children who embrace this mindset are better equipped to tackle real-world challenges with resilience and adaptability. They become adept problem-solvers, viewing setbacks as temporary hurdles rather than permanent failures. As they transition into adulthood, these individuals remain committed to lifelong learning, continuously seeking opportunities to enhance their skills and knowledge. Moreover, with a growth mindset as their compass, they develop robust coping mechanisms, enabling them to weather life's inevitable storms with grace and poise.

Practical Tips for Parents: Nurturing a Growth Mindset at Home
Parents play a pivotal role in shaping a child's mindset. Here are some actionable strategies to foster a growth mindset in your child:

  • Encourage Curiosity: Celebrate your child's inquisitiveness. When they ask questions, engage in discussions, and explore topics together.
  • Focus on Effort Over Results: Instead of saying, "You're a natural artist," try, "I can see the effort you put into that drawing. Tell me about it!"
  • Model a Growth Mindset: Share stories of your own challenges and how you overcame them. Let your child see that learning and growth are lifelong journeys.
  • Provide Stimulating Challenges: Offer puzzles, games, and activities that push your child slightly out of their comfort zone. Celebrate their persistence, even if they don't find the solution immediately.

Conclusion
In a world characterized by change, a growth mindset is no longer a luxury—it's a necessity. By fostering this mindset in our children, we equip them with the tools to thrive in any circumstance. As parents and educators, our collaboration is vital. Together, we can ensure that the next generation not only adapts to change but also shapes it, creating a brighter future for all.

Learning Management System

LMS - Digital Curriculum Library

DCL Logo 03

Contact Us

Address

#168, Street 156
Phnom Penh, Cambodia 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Phone/Telegram: 095 712 165
 
Google Maps:
Contact Us

Contact Us

Early Childhood Education

Teacher Training

Teacher training for those who may wish to follow Liberty Education's  international preschool curriculum can be arranged by appointment. Please contact the school for more information.  LMS deployment is also available.