Shaping Future Leaders: Nurturing Values and Academics at Liberty International School

ទម្រង់បែបបទអ្នកដឹកនាំនាពេលអនាគត៖ គុណតម្លៃនៃការចិញ្ចឹមមើលថែបីបាច់ និងការសិក្សានៅ សាលាអន្តរជាតិ លីបឺធី 

នៅសាលាអន្តរជាតិ លីបឺធី យើងយល់ឃើញថាការអប់រំគឺលើសពីការសិក្សា។ យើងខិតខំរៀបចំសិស្សរបស់យើងឱ្យទៅជាអ្នកដឹកនាំនាពេលអនាគត ដោយបណ្ដុះបណ្តាលពួកគេឱ្យទៅជាបុគ្គលដែលមានចរិតល្អ បណ្តុះដោយភាពស្មោះត្រង់ ភាពជឿជាក់ និងការគោរពតអោយម្លៃគ្រួសារ ។ យើងជឿជាក់លើការខិតខំប្រឹងប្រែង និងលើកទឹកចិត្តសិស្សរបស់យើងឱ្យខិតខំចំពោះការសិក្សារបស់ពួកគេដោយភាពស្វាហាប់ និងការតាំងចិត្ត។

Commitment to Character

នៅសាលាអន្តរជាតិ លីបឺធី យើងយល់ឃើញថាការអប់រំគឺលើសពីការសិក្សា។ យើងខិតខំរៀបចំសិស្សរបស់យើងឱ្យទៅជាអ្នកដឹកនាំនាពេលអនាគត ដោយបណ្ដុះបណ្តាលពួកគេឱ្យទៅជាបុគ្គលដែលមានចរិតល្អ បណ្តុះដោយភាពស្មោះត្រង់ ភាពជឿជាក់ និងការគោរពតអោយម្លៃគ្រួសារ ។ យើងជឿជាក់លើការខិតខំប្រឹងប្រែង និងលើកទឹកចិត្តសិស្សរបស់យើងឱ្យខិតខំចំពោះការសិក្សារបស់ពួកគេដោយភាពស្វាហាប់ និងការតាំងចិត្ត។

ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើងចំពោះការអភិវឌ្ឍន៍តួអង្គត្រូវបានផ្គូផ្គងដោយការផ្តោតយ៉ាងរឹងមាំស្មើគ្នាលើឧត្តមភាពសិក្សា។ ចំណុចសំខាន់នៃកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធីអប់រំពីរភាសារបស់យើង ដែលសិស្សានុសិស្សស្ទាត់ជំនាញទាំងភាសាអង់គ្លេស និងភាសាខ្មែរ ដែលអាចឱ្យពួកគេរីកចម្រើននៅក្នុងពិភពសកលភាវូបនីយកម្មកាន់តែខ្លាំងឡើង។ កម្មវិធីសិក្សារបស់យើង ទាំងភាសាខ្មែរ និងកម្មវិធីសិក្សាភាសាអង់គ្លេសដែលផ្តោតលើអាមេរិកាំងរបស់យើង ត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយ MOEYS ។ គឺដើម្បីឱ្យមានភាពទូលំទូលាយយ៉ាងរឹងមាំ ប៉ុន្តែនៅពេលជាមួយគ្នានេះត្រូវបានរៀបចំយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ន ដោយផ្តល់ឱ្យសិស្សនូវការអប់រំដែលមានលក្ខណៈទូលំទូលាយ។

យើងក៏ដាក់ការសង្កត់ធ្ងន់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើជំនាញគណិតវិទ្យា និងវិទ្យាសាស្ត្រផងដែរ។ សិស្សរបស់យើងដោះស្រាយបញ្ហាស្មុគ្រស្មាញ អភិវឌ្ឍជំនាញការគិតបែបរិះគន់ និងរៀនអនុវត្តជំនាញទាំងនេះនៅក្នុងបរិបទនៃពិភពពិត។ ទន្ទឹមនឹងនោះ កម្មវិធីភាសាអង់គ្លេសរបស់យើងត្រូវបានកែសម្រួលឱ្យស្របតាមស្តង់ដារអន្តរជាតិ ដោយបំពាក់ឱ្យសិស្សនូវសមត្ថភាពភាសាវិទ្យាដែលត្រូវការនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិ។

នៅសាលាអន្តរជាតិ លីបឺធី យើងជឿជាក់លើការចិញ្ចឹមបីបាច់ដោយក្តីស្រឡាញ់ និងគំនិត ព្រោះវាគឺជាការរួមបញ្ចូលនៃចរិតលក្ខណៈ និងបញ្ញា ដែលពិតជាអាចបង្កើតជាអ្នកដឹកនាំនាពេលអនាគត។

 

Shaping Future Leaders: Nurturing Values and Academics at Liberty International School

At Liberty International School, we understand that education is more than just academics. We strive to shape our students into future leaders, molding them into individuals of good character, instilled with honesty, reliability, and an unwavering respect for family values. We believe in the virtue of hard work, and encourage our students to approach their studies with vigor and determination.

Commitment to Character Development and Academic Excellence

Our commitment to character development is matched by an equally robust focus on academic excellence. Central to this is our bilingual education program, where students master both English and Khmer, enabling them to thrive in an increasingly globalized world. Our curriculum, both Khmer and our American-centric English language curriculum, are certified by the MOEYS for national and international. The deliberate intent is to be robustly comprehensive but at the same time carefully crafted, providing students with a well-rounded education.

We also place a strong emphasis on the mastery of mathematics and science. Our students grapple with complex problems, develop critical thinking skills, and learn to apply these skills in real-world contexts. At the same time, our English language program is tailored to meet international standards, equipping students with the linguistic competencies needed in the international arena.

At Liberty International, we believe in nurturing both the heart and the mind, for it is the integration of character and intellect that truly shapes future leaders.

Naturing and Valuesshaping future Leadership

 

Learning Management System

LMS - Digital Curriculum Library

DCL Logo 03

Contact Us

Address

#168, Street 156
Phnom Penh, Cambodia 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Phone/Telegram: 095 712 165
 
Google Maps:
Contact Us

Contact Us

Early Childhood Education

Teacher Training

Teacher training for those who may wish to follow Liberty Education's  international preschool curriculum can be arranged by appointment. Please contact the school for more information.  LMS deployment is also available.