Encouraging Healthy Habits: Liberty International's Holistic Approach to Education

នៅពេលដែលជួបទុក្ខលំបាក ភាពស៊ូទ្រាំគឺបានភ្លឺឡើងដូចជាបង្គោលភ្លើងនៃ​សេចក្ដីសង្ឃឹមដែលណែនាំក្រុមគ្រួសារអោយឆ្លងកាត់។ នៅសាសាអន្តរជាតិ លីបឺធី យើងបានចិញ្ចឹមបីបាច់នេះឡើងដោយមានការជំរុញទម្លាប់ដ៏ល្អចំពោះមានសុខភាពតាមរយៈវិធីសាស្ត្ររួមរបស់យើងចំពោះការអប់រំ។ 

 In times of adversity, resilience shines as the beacon of hope that guides families through. At Liberty International School, we nurture this resilience by fostering healthy habits through our holistic approach to education.

 

Meditation libertyeducation

 

ការលើកទឹកចិត្តគឺជាទម្លាប់ដ៏ល្អចំពោះសុខភាព ៖ វិធីសាស្ត្រជារួមរបស់សាលាអន្តរជាតិ លីបឺធី ចំពោះការអប់រំ

 

នៅពេលដែលជួបទុក្ខលំបាក ភាពស៊ូទ្រាំគឺបានភ្លឺឡើងដូចជាបង្គោលភ្លើងនៃ​សេចក្ដីសង្ឃឹមដែលណែនាំក្រុមគ្រួសារអោយឆ្លងកាត់។ នៅសាសាអន្តរជាតិ លីបឺធី យើងបានចិញ្ចឹមបីបាច់នេះឡើងដោយមានការជំរុញទម្លាប់ដ៏ល្អចំពោះមានសុខភាពតាមរយៈវិធីសាស្ត្ររួមរបស់យើងចំពោះការអប់រំ។ កម្មវិធីសិក្សារបស់យើងត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅលើមូលដ្ឋានដ៏ល្អបំផុតនៃការសិក្សា។ ប៉ុន្តែយើងក៏សង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃការអភិវឌ្ឍន៍ភាពផ្ទាល់ខ្លួន ភាពឆ្លាតវៃខាងផ្លូវអារម្មណ៍ និងសុខមាលភាពខាងរាងកាយផងដែរ។

   នៅគ្រប់ថ្នាក់រៀនរបស់ សាសាអន្តរជាតិ លីបឺធី ជំនាញសិក្សាត្រូវបានធ្វើអោយមានភាពច្បាស់លាស់ ការបង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះដ៏រឹងមាំ សម្រាប់ការរៀនសូត្រនាពេលខាងមុខ។ កម្មវិធីសិក្សាដ៏ធំទូលាយរបស់យើងដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ទាំងភាសាខ្មែរ និងភាសាអង់គ្លេស ធានាថា សិស្សរបស់យើងក្លាយជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាព ក្នុងជំនាញសំខាន់ៗ ការគិត ត្រិះរិះពិចារណា និងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានា គន្លឺះនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដែលផ្តល់អំណាចអោយពួកគេដើម្បីយកឈ្នះលើឧបសគ្គនានា និងមានភាពរីកចម្រើននៅក្នុងស្ថានភាពណាមួយ។

   ទោះប្បីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ នៅសាលាអន្តរជាតិ លីបឺធី ពួកយើងជឿជាក់ថា​ ការអប់រំគឺមានការពង្រីកហួសនៅពីក្រោយសាលារៀនទៅទៀត។​​សិស្សរបស់ពួកយើងរៀនពីសារៈសំខាន់នៃអាហាររូបត្ថម្ភ ការហាត់ប្រាណ និងសុខភាពផ្លូវចិត្ត ការបង្កើតទម្លាប់ដែលមានសុខភាពល្អ ដែលនិងជួយពេញមួយជីវិតរបស់ពួកគេ។ យើងបានបំពាក់​​ឧបករណ៍ដែលពួកគេត្រូវការ ដើម្បីដោះស្រាយភាពតានតឹង ការបង្កើតទំនាក់ទំនងដ៏រឹងមាំ និងការសម្រេចចិត្តដ៍ឈ្លាសវៃ។

   នៅក្នុងការជំរុញអោយមានការអភិវឌ្ឍន៍ទាំងមូលនេះ យើងបង្កើតបរិយាកាសមួយដែលសិស្សមិនត្រឹមតែរីកចម្រើនក្នុងការសិក្សាតែប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែពួកគេនិងមានការរីកចម្រើនជាបុគ្គលលក្ខណៈផងដែរ។​ វិធីសាស្ត្រដ៏ទូលំទូលាយនេះនិងពង្រឹងភាពស៊ាំសិស្ស​របស់យើង និងគ្រួសាររបស់ពួកគេដោយជួយអោយពួកគេរីកចម្រើនក្នុងការប្រឈមមុខនិងទុក្ខលំបាក។ ​ឥឡូវនេះ ច្រើនជាងមុននេះទៅទៀតនោះ គឺជាពេលវេលាដើម្បីវិនិយោគទៅលើការអប់រំ ដែលរៀបចំយ៉ាងម៉តចត់សម្រាប់អនាគតសិស្សរបស់យើង។ សូមអោយ សាលាអន្តរជាតិ​ លីបឺធី ក្លាយជាដៃគូររបស់អ្នកនៅក្នុងដំណើរមួយនេះ។

 Healthy Habits and Resilience

In times of adversity, resilience shines as the beacon of hope that guides families through. At Liberty International School, we nurture this resilience by fostering healthy habits through our holistic approach to education. Our curriculum is built on the foundation of academic excellence, but we also emphasize the importance of personal development, emotional intelligence, and physical wellbeing.

In every Liberty International classroom, academic skills are sharpened, creating a sturdy foundation for future learning. Our comprehensive curriculum, certified by MOEYS in both Khmer and English, ensures that our students become adept in critical thinking and problem-solving, key competencies that empower them to overcome challenges and thrive in any situation.

However, at Liberty International, we believe that education extends beyond the classroom walls. Our students learn the importance of nutrition, exercise, and mental health, forming healthy habits that will serve them throughout their lives. We equip them with the tools they need to handle stress, build strong relationships, and make wise decisions.

In fostering this holistic development, we create an environment where students not only thrive academically but also grow as well-rounded individuals. This comprehensive approach strengthens the resilience of our students and their families, helping them to prosper in the face of adversity. Now, more than ever, is the time to invest in education that truly prepares our children for the future. Let Liberty International be your partner in this journey.

Learning Management System

LMS - Digital Curriculum Library

DCL Logo 03

Contact Us

Address

#168, Street 156
Phnom Penh, Cambodia 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Phone/Telegram: 095 712 165
 
Google Maps:
Contact Us

Contact Us

Early Childhood Education

Teacher Training

Teacher training for those who may wish to follow Liberty Education's  international preschool curriculum can be arranged by appointment. Please contact the school for more information.  LMS deployment is also available.