សម្រាប់អ្នកដែលចង់ធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សា និងស្ម័គ្រចិត្ត (ENG)

11270603 821807064554091 6559409010102973656 o

យើង​ខ្ញុំ​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​អ្នក​ចង់​ធ្វើ​ទស្សន​កិច្ច ឬ​ក្រុម​ទស្សន​កិច្ច​មក​កាន់​សាលា​ផង​ដែរ ប៉ុន្តែ លោក​អ្នក​ត្រូវ​រៀប​ចំ​ការ​ស្នើ​សុំ​ទុក​ជា​មុន។ យើង​ចង់​ឱ្យ​លោក​អ្នក​មក​ទស្សន​កិច្ច​សិក្សា​មក​ដល់​សាលា​នៅ​ម៉ោង 9 ឬ​មុន​ម៉ោង 9 បន្តិច ព្រោះ​នេះ​ជា​វេលា​ល្អ​បំផុត​ដើម្បី​ណែនាំ​ដល់​សិស្ស។

Contact Us

Address

#168, Street 156
Phnom Penh, Cambodia 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Make appointment or visit school

Telephone

095 712 165 / 023 6312 857

Early Childhood Education

Teacher Training

Teacher training for those who may wish to follow Liberty Education's  curriculum can be arranged by appointment. Please contact the school for more information.