សិក្ខាសាលាស្ដីពីការថែទាំរបស់ឪពុកម្ដាយ (ENG)

សាលាអន្តរជាតិ លីបឺធី ព្យាយាមបង្កើតសិក្ខាសាលា ឬការធ្វើបទបង្ហាញពីការថែទាំរបស់ឪពុកម្ដាយចំពោះកូនៗរៀងរាល់ 3 ទៅ 6 ខែ

parenting seminar
ឪពុកម្ដាយរបស់សិស្សមានការពេញចិត្តចំពោះសិក្ខាសាលានេះ ហើយយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់កញ្ញា ហ្កាប្រីអ៊ែល អេក (Gabrielle Ek) សម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមធ្វើជាវាគ្មិនចំនួនពីរដងនាពេលកន្លង។

គោលបំណង

គោលបំណងនៃវគ្គសិក្សាសិក្ខាសាលាសម្រាប់ការមើលថែទាំនេះដើម្បី៖

  • បង្កើនទំនាក់ទំនងរវាងសាលា និងឪពុកម្ដាយ និងបង្កើនកិច្ចសហការ
  • ទទួលបទពិសោធន៍ និងយល់ពីតួនាទីនៃការចូលរួមរក្សាគុណភាពបរិយាកាសសិក្សាដល់កូនៗ
  • អភិវឌ្ឍភាពជាក់ស្ដែងពីអាយុរបស់កុមារសម្រាប់ចំណេះដឹង និងការលូតលាស់
  • បង្ហាញពីតម្លៃនៃការតម្រង់ទិស និងអាកប្បកិរិយាដើម្បីស្វែងរកនូវវិធីសាស្រ្តណែនាំក្មេង
  • ស្វែងយល់ និងផ្ដល់នូវការអនុវត្តប្រកបដោយសុវត្ថិភាព និងផាសុកភាពនៅតាមគេហដ្ឋានដូចជា អាហារូបត្ថម្ភ ការសង្គ្រោះបន្ទាន់ សុខភាពល្អ ការធ្វើលំហាត់ប្រាណ ការគ្រប់គ្រងសម្ពាធ និងការបង្ការពីគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗ
  • ពិភាក្សាព័ត៌មានគ្រួសារចាំបាច់ពីកម្រិតអភិវឌ្ឍរបស់ក្មេង ទម្លាប់លេង និងទទួលទានអាហារ ទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃ ការរៀនស្វែងយល់ពីបរិបទថ្មី និងកម្រិតដែលពួកគេមិនអាចមានលទ្ធភាពធ្វើបាន
  • អភិវឌ្ឍ និង/ឬ បង្កើនទំនុកចិត្តដើម្បីគ្រប់គ្រងតួនាទីចាំបាច់របស់ឪពុកម្ដាយនៅក្នុងសង្គមមួយដែលកំពុងផ្លាស់ប្ដូរ
  • បង្កើនទំនាក់ទំនង និងការប្រាស្រ័យទាក់ទងក្នុងគ្រួសារ

សម្រាប់លោកអ្នកដែលចង់បានឯកសារស្ដីពីការធ្វើបទបង្ហាញរយៈពេលពីរដងនេះ សូមមកកាន់ការិយាល័យរបស់យើងខ្ញុំក្នុងម៉ោងធ្វើការ។

Contact Us

Address

#168, Street 156
Phnom Penh, Cambodia 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Make appointment or visit school

Telephone

095 712 165 / 023 6312 857

Early Childhood Education

Teacher Training

Teacher training for those who may wish to follow Liberty Education's  curriculum can be arranged by appointment. Please contact the school for more information.