• Arts and Musics
  • Mathematics and the Sciences
  • Bilingual Education
  • Preparing for the Future

(ENG)

តើកូនខ្ញុំអាចចាប់ផ្ដើមចុះឈ្មោះចូលរៀននៅពេលណា?

លោកអ្នកអាចចុះឈ្មោះពួកគេនៅពេលណាក៏បាន ប៉ុន្តែយើងខ្ញុំចង់ឱ្យលោកអ្នកយកពួកគេមករៀននៅរៀងរាល់ការចាប់ផ្ដើមនៃវគ្គសិក្សានីមួយៗ។ យើងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តលោកអ្នកឱ្យយកកូនមកចុះឈ្មោះចូលរៀនឱ្យបានលឿន ព្រោះថាថ្នាក់ជាច្រើនមានសិស្សពេញ ហើយប្រហែលជាតម្រូវឱ្យលោកអ្នកចាំដើម្បីឱ្យកូនចូលរៀន។

តើកូនខ្ញុំនឹងរៀននៅថ្នាក់មួយណា?

យើងខ្ញុំបែងចែកសិស្សទៅតាមអាយុ និងសមត្ថភាពនៃការសិក្សាភាសា។ សិស្សថ្មីតម្រូវឱ្យធ្វើលំហាត់សាកល្បងមុនចូលរៀន ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការសម្រេចចិត្តថាថ្នាក់មួយណាដែលពួកគេគួររៀន។

តើការវិវឌ្ឍរបស់កូនខ្ញុំត្រូវបានត្រួតពិនិត្យយ៉ាងដូចម្ដេច?

សិស្សទាំងអស់ត្រូវបានវាយតម្លៃប្រចាំសប្ដាហ៍ និងធ្វើតេស្ដប្រចាំខែ។ លទ្ធផលរបស់ពួកគេនឹងត្រូវបានរក្សាទុក និងបង្ហាញក្នុងរបាយការណ៍នៃការសិក្សានាពេលបញ្ចប់ការសិក្សានៃវគ្គនីមួយៗ។ ឪពុកម្ដាយសិស្សនឹងទទួលបានរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃពីសាលាផងដែរ។

តើគ្រូបង្រៀនរបស់លោកអ្នកមានកម្រិតវប្បធម៌ និងបទពិសោធន៍អ្វី?

គ្រូបង្រៀនរបស់សាលាអន្តរជាតិ លីបឺធី សុទ្ធតែមានបទពិសោធន៍ក្នុងការបង្រៀនច្រើនឆ្នាំ ការបង្រៀនគួរឱ្យទុកចិត្ត និងធ្លាប់ទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលដ៏ជំនាញខណៈពេលដែលពួកគេកំពុងធ្វើការជាមួយយើងខ្ញុំ។

តើសាលាអន្តរជាតិ លីបឺធី មានកម្មវិធីសិក្សាសម្រាប់សិស្សយ៉ាងដូចម្ដេច?

យើងខ្ញុំបានបង្កើតកម្មវិធីសិក្សាតាមបែបអាមេរិកជាមួយនឹងមុខវិជ្ជាចម្បងដូចជា ភាសាអង់គ្លេស គណិតវិទ្យា សិល្បៈ និងហត្ថកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ តន្រ្តី និងកីឡា។ យើងខ្ញុំក៏រៀបចំនូវកាលវិភាគដែលជាទម្លាប់ និងការផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់សិស្សដែលជាផ្នែកមួយនៃការអភិវឌ្ឍនៃរូបរាងកាយ ចិត្តគំនិត និងសមត្ថភាព។ គោលបំណងរបស់យើងខ្ញុំ គឺត្រូវរៀបចំសិស្សសម្រាប់ការសិក្សាប្រកបដោយការប្រកួតប្រជែងនៅឆ្នាំបន្ទាប់។

តើមានកម្មវិធីសិក្សាអ្វីផ្សេងនៅសាលា អេល អាយ អេស ដែរឬទេ?

សាលាផ្ដល់ជូនមេរៀនព្យ៉ាណូ និងការហ្វឹកហាត់សំឡេង ថ្នាក់រៀនរាំ និងមេរៀនហែលទឹកនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាបន្ថែម។ សូមអានទំព័រផ្សេងទៀតនៃគេហទំព័រនេះសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតពីការផ្ដល់ជូននូវកម្មវិធីសិក្សាបន្ថែម។

តើសាលាមានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរសម្រាប់សិស្សដែរឬទេ?

សាលាផ្ដល់ជូននូវសេវាកម្មរថយន្ដធ្វើដំណើរពីផ្ទះទៅសាលា ពីសាលាទៅផ្ទះសម្រាប់សិស្សានុសិស្ស។

កំណត់ចំណាំពិសេស៖ សាលាអន្តរជាតិ លីបឺធី តម្រូវឱ្យលោកអ្នកដែលជាឪពុកម្ដាយ ឬអាណាព្យាបាលចុះលិខិតពីវេជ្ជបញ្ជានៃការប្រើថ្នាំឱ្យសាលាមានសិទ្ធិផ្ដល់ថ្នាំដល់សិស្សជំនួសឪពុកម្ដាយ។ យើងខ្ញុំមានលិខិតបំពេញនៅក្នុងការិយាល័យដែលចាំបាច់ត្រូវតែបំពេញដោយមានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ និងមានការចុះហត្ថលេខាផងដែរ។ ការបំពេញលិខិតបែបបទទាំងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីឱ្យប្រាកដថាការឱ្យថ្នាំដល់កុមារទាំងនោះត្រឹមត្រូវតាមវេជ្ជបញ្ជា។

Locate us on map

Liberty's Facebook Wall

Well done, everyone!
2018-04-21T06:10:54+0000
ថ្នាក់អប់រំកុមារតូចនៅសាលាអន្តរជាតិ លីបឺធី មានកម្មវិធីសិក្សាដែលមាននូវវត្ថុបំណង និងសកម្មភាពសិក្សាដែលជំរុញដល់ការច្នៃប្រឌិដ្ឋ។ សូមមកកាន់សាលាដោយផ្ទាល់ដើម្បីយល់ពីព័ត៌មានបន្ថែម។ Early Childhood Education at Liberty features an established, structured preschool curriculum with learning objectives and activities that inspire creativity. Drop by the school for more information. ______________________________ សាលាអន្តរជាតិ លីបឺធី | Liberty International School Tel: 023 631 2857 / 095 712 165 # 168, St. 156, Sangkat Teuk Laok II, Khan Toul Kork, Phnom Penh www.libertycambodia.com #internationalschool #phnompenh
2018-04-20T02:10:00+0000
អក្ខរកម្ម និងគណិតវិទ្យាពិតជាមានសារសំខាន់ ប៉ុន្តែ ភាពច្នៃប្រឌិដ្ឋ និងការគិតប្រកបដោយភាពឯករាជ្យក៏មានសារសំខាន់ដូចគ្នាផងដែរ។ កម្មវិធីសិក្សារបស់សាលាអន្តរជាតិ លីបឺធី ជំរុញសិស្សឱ្យចេះគិត និងបង្ហាញនូវសមត្ថភាពដែលធ្វើឱ្យសិស្សអាចប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងមជ្ឈដ្ឋានជុំវិញ។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមមកកាន់សាលាអន្តរជាតិ លីបឺធី ដោយផ្ទាល់។ Literacy and numeracy are essentials, but so are creativity and independent thinking. Liberty's orgnaized and structured curriculum inspires students to think and introduces core competencies that will serve the students well in competitive academic and global environments. Drop by the school for more information. ______________________________ សាលាអន្តរជាតិ លីបឺធី | Liberty International School Tel: 023 631 2857 / 095 712 165 # 168, St. 156, Sangkat Teuk Laok II, Khan Toul Kork, Phnom Penh www.libertycambodia.com #internationalschool #phnompenh
2018-04-18T08:06:01+0000