• Arts and Musics
  • Mathematics and the Sciences
  • Bilingual Education
  • Preparing for the Future

(ENG)

តើកូនខ្ញុំអាចចាប់ផ្ដើមចុះឈ្មោះចូលរៀននៅពេលណា?

លោកអ្នកអាចចុះឈ្មោះពួកគេនៅពេលណាក៏បាន ប៉ុន្តែយើងខ្ញុំចង់ឱ្យលោកអ្នកយកពួកគេមករៀននៅរៀងរាល់ការចាប់ផ្ដើមនៃវគ្គសិក្សានីមួយៗ។ យើងខ្ញុំសូមលើកទឹកចិត្តលោកអ្នកឱ្យយកកូនមកចុះឈ្មោះចូលរៀនឱ្យបានលឿន ព្រោះថាថ្នាក់ជាច្រើនមានសិស្សពេញ ហើយប្រហែលជាតម្រូវឱ្យលោកអ្នកចាំដើម្បីឱ្យកូនចូលរៀន។

តើកូនខ្ញុំនឹងរៀននៅថ្នាក់មួយណា?

យើងខ្ញុំបែងចែកសិស្សទៅតាមអាយុ និងសមត្ថភាពនៃការសិក្សាភាសា។ សិស្សថ្មីតម្រូវឱ្យធ្វើលំហាត់សាកល្បងមុនចូលរៀន ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការសម្រេចចិត្តថាថ្នាក់មួយណាដែលពួកគេគួររៀន។

តើការវិវឌ្ឍរបស់កូនខ្ញុំត្រូវបានត្រួតពិនិត្យយ៉ាងដូចម្ដេច?

សិស្សទាំងអស់ត្រូវបានវាយតម្លៃប្រចាំសប្ដាហ៍ និងធ្វើតេស្ដប្រចាំខែ។ លទ្ធផលរបស់ពួកគេនឹងត្រូវបានរក្សាទុក និងបង្ហាញក្នុងរបាយការណ៍នៃការសិក្សានាពេលបញ្ចប់ការសិក្សានៃវគ្គនីមួយៗ។ ឪពុកម្ដាយសិស្សនឹងទទួលបានរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃពីសាលាផងដែរ។

តើគ្រូបង្រៀនរបស់លោកអ្នកមានកម្រិតវប្បធម៌ និងបទពិសោធន៍អ្វី?

គ្រូបង្រៀនរបស់សាលាអន្តរជាតិ លីបឺធី សុទ្ធតែមានបទពិសោធន៍ក្នុងការបង្រៀនច្រើនឆ្នាំ ការបង្រៀនគួរឱ្យទុកចិត្ត និងធ្លាប់ទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលដ៏ជំនាញខណៈពេលដែលពួកគេកំពុងធ្វើការជាមួយយើងខ្ញុំ។

តើសាលាអន្តរជាតិ លីបឺធី មានកម្មវិធីសិក្សាសម្រាប់សិស្សយ៉ាងដូចម្ដេច?

យើងខ្ញុំបានបង្កើតកម្មវិធីសិក្សាតាមបែបអាមេរិកជាមួយនឹងមុខវិជ្ជាចម្បងដូចជា ភាសាអង់គ្លេស គណិតវិទ្យា សិល្បៈ និងហត្ថកម្ម វិទ្យាសាស្ត្រ តន្រ្តី និងកីឡា។ យើងខ្ញុំក៏រៀបចំនូវកាលវិភាគដែលជាទម្លាប់ និងការផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់សិស្សដែលជាផ្នែកមួយនៃការអភិវឌ្ឍនៃរូបរាងកាយ ចិត្តគំនិត និងសមត្ថភាព។ គោលបំណងរបស់យើងខ្ញុំ គឺត្រូវរៀបចំសិស្សសម្រាប់ការសិក្សាប្រកបដោយការប្រកួតប្រជែងនៅឆ្នាំបន្ទាប់។

តើមានកម្មវិធីសិក្សាអ្វីផ្សេងនៅសាលា អេល អាយ អេស ដែរឬទេ?

សាលាផ្ដល់ជូនមេរៀនព្យ៉ាណូ និងការហ្វឹកហាត់សំឡេង ថ្នាក់រៀនរាំ និងមេរៀនហែលទឹកនៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាបន្ថែម។ សូមអានទំព័រផ្សេងទៀតនៃគេហទំព័រនេះសម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតពីការផ្ដល់ជូននូវកម្មវិធីសិក្សាបន្ថែម។

តើសាលាមានមធ្យោបាយធ្វើដំណើរសម្រាប់សិស្សដែរឬទេ?

សាលាផ្ដល់ជូននូវសេវាកម្មរថយន្ដធ្វើដំណើរពីផ្ទះទៅសាលា ពីសាលាទៅផ្ទះសម្រាប់សិស្សានុសិស្ស។

កំណត់ចំណាំពិសេស៖ សាលាអន្តរជាតិ លីបឺធី តម្រូវឱ្យលោកអ្នកដែលជាឪពុកម្ដាយ ឬអាណាព្យាបាលចុះលិខិតពីវេជ្ជបញ្ជានៃការប្រើថ្នាំឱ្យសាលាមានសិទ្ធិផ្ដល់ថ្នាំដល់សិស្សជំនួសឪពុកម្ដាយ។ យើងខ្ញុំមានលិខិតបំពេញនៅក្នុងការិយាល័យដែលចាំបាច់ត្រូវតែបំពេញដោយមានព័ត៌មានច្បាស់លាស់ និងមានការចុះហត្ថលេខាផងដែរ។ ការបំពេញលិខិតបែបបទទាំងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីឱ្យប្រាកដថាការឱ្យថ្នាំដល់កុមារទាំងនោះត្រឹមត្រូវតាមវេជ្ជបញ្ជា។

Locate us on map

Liberty's Facebook Wall

គន្លឹះមានប្រយោជន៍ក្នុងការអភិវឌ្ឍភាសាសម្រាប់កុមារ 8 Helpful Language Development Tips for Children
2018-09-19T12:36:00+0000
ថ្នាក់អប់រំកុមារតូចនៅសាលាអន្តរជាតិ លីបឺធី មានកម្មវិធីសិក្សាសម្រាប់ថ្នាក់មត្តេយ្យជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ មានគ្រូបង្រៀនដែលយកចិត្តទុកដាក់ និងបទពិសោធន៍ក្នុងការបង្រៀន ថ្នាក់នីមួយៗមានចំនួនសិស្សតិច និងមានបរិស្ថានសិក្សាដ៏រីករាយ។ សូមមកកាន់សាលាដោយផ្ទាល់ដើម្បីជ្រាបព័ត៌មានបន្ថែម ឬក៏ទាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ៖ 023 631 2857 / 095 712 165 ។ Early Childhood Education at LIS includes a structured international preschool curriculum, caring and qualified teachers, small class sizes, and a fun environment. Drop by the school for more information. Tel: 023 631 2857 / 095 712 165
2018-09-14T12:32:00+0000
គន្លឹះទាំង ៨ ក្នុងការជួយកូនៗឱ្យមានភាពឯករាជ្យ Top 8 Tips To Make Your Child Independent Read @ https://goo.gl/P6zFQy
2018-09-05T07:36:59+0000